Putovnica

VRH Atena može izdati putovnicu hrvatskom državljaninu koji u Grčkoj neprekidno ima reguliran boravak dulje od tri mjeseca ili građaninu kojemu je putovnica nestala ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu dulje od 30 dana radi liječenja, posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga. Boravak se dokazuje valjanom ispravom (dozvola boravka, potvrda o prijavi boravka za EU građane, boravišna viza i sl.).

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno na propisanom obrascu koji se dobije u konzularnom uredu VRH Atena. Od podnositelja zahtjeva za izdavanje biometrijske putovnice uzimaju se otisci dva prsta skeniranjem na posebnim uređajima te vlastoručni potpis.

Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik.

Za izdavanje e-putovnice potrebno je priložiti:

  • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva;
  • 1 fotografiju  veličine 3,5 x 4,5 cm koja vjerno prikazuje podnositelja zahtjeva;
  • putovnicu čiji je rok važenja istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja će se poništiti i vratiti;
  • za maloljetnu djecu za koju se zahtjev za putovnicu podnosi prvi puta;  izvod iz matice rođenih i domovnica.

Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti nazočna radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice.

Inozemni izvadak iz matice rođenih mora biti izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama.

Ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi prvi put, istom je osim identifikacijske isprave potrebno priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, potvrda matičnog ureda o upisu u knjigu državljana Hrvatske) te izvadak iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci.

Ako je osoba sklopila brak u inozemstvu ili promijenila prezime, činjenicu sklapanja braka i promjenu prezimena potrebno je prethodno provesti i u državnim maticama (nadležnom matičnom uredu) Hrvatske. U tom je slučaju zahtjevu potrebno priložiti i odgovarajuću ispravu iz koje će biti razvidna navedena promjena (izvadak iz matice rođenih, vjenčani list).

Podnositelj zahtjeva za izdavanje putovnice zahtjevu prilaže fotografiju koja ga vjerno prikazuje bez pokrivala za glavu. Iznimno, može se priložiti fotografija s pokrivalom na glavi, ako se pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo. Za biometrijsku putovnicu potrebno je priložiti fotografiju koja udovoljava standardima biometrijskih putovnica (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu).

Osoba se ne smije služiti izdanom putovnicom ako:

  • su se promijenili osobni podaci,
  • je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi,
  • fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina
  • putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi.

Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.

Osobama mlađim od 21 godine putovnica se izdaje s rokom valjanosti od 5 godina, odnosno osobama starijima od 21 godine putovnica se izdaje s rokom valjanosti od 10 godina.

Osobi koja u razdoblju od 5 godina izgubi dvije ili više putovnica, nova putovnica izdaje se s rokom valjanosti od  godinu dana.

Osobi kojoj se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u skladu s odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, putovnica se izdaje s rokom valjanosti od godinu dana.

Konzularna pristojba za izradu putovnice naplaćuje se sukladno tarifnom broju 76. Zakona o upravnim pristojbama, i to:

  • za izdavanje putovnice osobama starijim od 21 godine…106,00 €
  • za izdavanje putovnice osobama mlađim od 21 godine…  80,00 €

 

Nestanak putovnice

Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu, odnosno  policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Hrvatskoj.
Nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka putne isprave, nadležno tijelo, diplomatska misija ili konzularni ured  će nestalu putnu ispravu rješenjem  proglasiti nevažećom.

Rješenje o proglašenju putne isprave objaviti će se  u "Narodnim novinama" o trošku stranke.
Za zahtjev i rješenje o proglašenju putovnice nevažećom naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 27 € (Tarifni broj 74. točka 2. i  Tarifni broj 79. Zakona o upravnim pristojbama).

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana